O nas

Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Rykach do istnienia powołane zostało w 1991 r. Jest ono stowarzyszeniem kombatanckim, którego statutowy cel stanowi:
1) dobro Kraju oraz umacnianie jego integralności i suwerenności,
2) obrona dobrego imienia i pamięci Armii Krajowej i jej żołnierzy, opieka nad ich rodzinami oraz zapewnienie im pomocy,
3) utrzymanie i zacieśnienie koleżeńskiej więzi między rozproszonymi żołnierzami Armii Krajowej i ich rodzinami,
4) badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej
5) współpraca z organizacjami zrzeszającymi kombatantów i ofiary II Wojny Światowej oraz uczestników walki o Polskę Niepodległą.Koło ŚZŻAK w Rykach swoje zadania statutowe realizuje przez:
- coroczne obchodzenie własnych rocznic związanych z walką i męczeństwem żołnierzy zgrupowania majora Mariana Bernaciaka „Orlika”
- uczestnictwo w corocznych obchodach świąt państwowych
- organizowanie imprez kulturalnych o charakterze historyczno-patriotycznym
- upamiętnianie miejsc związanych z walką i męczeństwem żołnierzy zgrupowania majora Mariana Bernaciaka "Orlika" oraz osób, które oddały życie w obronie Ojczyzny
- występowanie o pomoc socjalną dla kombatantów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej, materialnej lub zdrowotnej
- pomaga kombatantom, wdowom i wdowcom po kombatantach, zdobyć przysługujące uprawnienia kombatanckie
- występowanie do odpowiednich instancji o nadanie medali i odznaczeń osobom zasłużonym w walce o niepodległość Polski oraz w pracy na rzecz koła ŚZŻA w RykachW dniu 23 lutego 2012 r., na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, członkowie Koła ŚZŻAK w Rykach podjęli uchwałę o nadaniu dla Koła imienia Majora Mariana Bernaciaka „Orlika”. Uchwała ta była spowodowana nie tylko oddaniem należnej czci i pamięci dla tak zasłużonego dla Narodu Polskiego dowódcy partyzanckiego, ale również poczuciem odpowiedzialności i obowiązku dalszego kultywowania tradycji jego walki narodowowyzwoleńczej.
Koło ŚZŻAK w Rykach obecnie liczy ogółem 61 członków. W tym 26 zwyczajnych i 35 nadzwyczajnych. Członkiem zwyczajnym związku może zostać żołnierz Armii Krajowej lub innej organizacji wymienionej w § 9 ust. 1 Statutu ŚZŻAK. Natomiast statut członka nadzwyczajnego przysługuje: wdowom, wdowcom i zstępnym po żołnierzach AK, osobom, które nie były żołnierzami AK w rozumieniu § 9 ust. 1 Statutu ŚZŻAK, a które pragną czynnie współdziałać w realizowaniu celów ŚZŻAK prze wkład własnej pracy społecznej, lub pomocy materialnej. Członkowstwo honorowe przysługuje osobom szczególnie zasłużonym dla Narodu, Państwa Polskiego lub ŚZŻAK.


Zarząd ŚZŻAK zachęca serdecznie do wstąpienia w szeregi Koła AK nowych członków, chcących wspólnie pracować na rzecz utrwalania pamięci o czynie niepodległościowym żołnierzy Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
Zarząd

Mariusz Pawlak – prezes
Grzegorz Kruk - viceprezes
Elżbieta Wojciechowska – skarbnik
Anna Miłosz – sekretarz
ks. kan. Stanisław Chodźko - członek Zarządu
Jan Miłosz - członek Zarządu
Krzysztof Karbowski - członek Zarządu
Karol Pawluk - zca członka Zarządu
Marian Lemieszek zca członka Zarządu
Komisja Rewizyjna

Jan Kara – przewodniczący
Joanna Chrzanowska – członek
Dariusz Cenkiel - członek
Linki do dokumentów związkowych

Statut Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Uprawnienia członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Pomoc socjalna dla członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Odznaczenia i mianowania członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej